Lioka 11:9  (Dikan-teny Protestanta)
Ary hoy izaho aminareo: Mangataha, dia homena ianareo; mitadiava, dia hahita ianareo; dondony, dia hovohana ianareo.

Luc 11:9  (LSG)
Et moi, je vous dis: Demandez, et l`on vous donnera; cherchez, et vous trouverez; frappez, et l`on vous ouvrira.        

Luke 11:9  (KJV)

And I say unto you, Ask, and it shall be given you; seek, and ye shall find; knock, and it shall be opened unto you.La promesse du jours est proposé par le Webmaster


 
SABATA 19 Avril  2014

Ny Sampana FANAHIN'NY FAMINANIANA sy FAMPIELEZAM-BOKY no nitarika ny fotoana rehetra nandritra ny herinandro nifarana ny Sabata 19 aprily 2014
Ny Anb Pauline Razafinotahianjanahary no nitondra fampianarana ho an'ny ankizy, ka nampahafantarana indray ny ankizy fa manana hery miasa mangina ary tena mahomby tokoa eo amin'ny olona ny Tenin'Andriamanitra
  
Ny Loh. Rakoto Harimbololona Germaain kosa no nilaza ny hafatra ho an'ny rehetra, ka namerenany indray ho an'ny rehetra fa tokony hiambina mandrakariva isika, hitoetra ao amin'i Kristy, hitomban-dahy ary hahery (1 Kor. 16:13) satria izao no ora farany (1 Jaona 2:18)

SABATA   26 Avril 2014


Ny ASAFI   kosa no hitondra ity herinandro ity ary mifarana ny Sabata 26 Avril 2014.
Mbola mitohy ihany kosa mandritra ity herinandro ity ny Conférence eto amin'ny Fiangonana Manjakaray. Ny Pas. Ratsimandresy André no mamelabelatra hevitra ara-tSoratra Masina ao anatin'izany hetsika ara-pivavahana izany.
Ny Sabata 26 Avril kosa dia eny Soamanandrariny Gradin I, ny Distrikan'i Manjakaray no hanome voninahitra an'Andriamanitra. Manasa antsika rehetra ho amin'izany

Miomana hihaona amin'Andriamanitrao,
Amosa 4:12b
 
 
Année 2012 - IMAHO 1
Fitsangatsanganana 1


Miarahaba antsika rehetra.
Ny Sampana Fiainam-pianakaviana, notronin'ny Tanora sy ny Fitantanan-draharaha eto amin'ny Fiangonana, rehefa nidinika dia nanapa-kevitra fa teny amin'ny Espace IMAHO teny Anosy Avaratra no natao ny Fitsangatsanganan'ny Fiangonana ny Alahadin'ny 27 Mai 2012 lasa teo.
Pentecôte io andro io, ary tahaka ny fanaon'ny Fiangonana isan-taona, dia niara-nitsangatsangana ny rehetra.   
Tsara ny andro, tsara ny toerana, ary nahafinaritra raha ny fizotry ny fitsangatsanganana no jerena.

Ndeha anie arahitsika an-tsary izany :

Niainga teo am-piangonana nanomboka tamin'ny 7ora sy sasany ny fiaingana. ary tapitra lasa ny rehetra tamin'ny 8ora sy sasany teo ho eo.

Nanomboka tamin'ny 10ora ny fotoana teny amin'ny Espace IMAHO, ary ny loholona voalohany RAKOTOARISOA Luc Albert no nanao ny fanokafana tamin'izany.


http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_6.jpg

Ireo mpitsangatsanga anisan'ny tonga teny an-toerana io Alahady maraina io:*

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_1.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_2.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_3.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_4.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_5.jpg


http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_7.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_8.jpg

http://www.adventiste-manjakaray.org/bibliotheque/Imaho_9.jpg

 
 


 
©2006 Eglise Adentiste Manjakaray l Real. Macao Mada